☰ Menu
Związek Gmin Krajny
Herb Związek Gmin Krajny

Wtorek 11.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacje

Szanowni Państwo!

Poniżej przedstawiamy Państwu oficjalne

STANOWISKO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA W ZWIĄZKU Z USTALONYMI ZASADAMI SEGREGOWANIA ODPADÓW:

 

Główne cele ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to przede wszystkim upowszechnienie prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”, zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych poprzez m.in. zapewnienie powstania odpowiednich instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Pełna i prawidłowa realizacja celów ustawy może zapewnić wypełnienie obowiązków wynikających z dyrektyw unijnych, czyli stworzenie do 2015 roku rynku selektywnego zbierania odpadów. Ponadto, Polska jest zobowiązana do osiągnięcia we wskazanym terminie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania (do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50%, a do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35%), a także poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła (do dnia 31 grudnia 2020 r. – 50%), a także innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych (do dnia 31 grudnia 2020 r. – 70%).

W związku z powyższym regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy powinny swoimi zapisami zachęcać i zapewniać osiągnięcie ww. celów. Gminy powinny zapewnić pozyskanie surowców o jak najlepszej jakości, ale bez nadmiernych obciążeń dla mieszkańców i środowiska (np. zużycie wody do mycia określonych rodzajów odpadów). Dlatego też należy zwrócić uwagę, że brak jest technologicznego uzasadnienia wprowadzania dodatkowych wymagań dla mieszkańców dotyczących np. mycia odpadów opakowaniowych przed ich umieszczeniem w pojemnikach, szczególnie w sytuacji, gdy takie wymagania nie są stawiane przez podmioty przetwarzające odpady.

Ponadto w ramach ułatwienia pozbywania się przez mieszkańców odpadów, spółdzielnie i wspólnoty mogą wykorzystać zsypy do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych. Wówczas możliwe jest podjęcie decyzji o wrzucaniu do zsypów np. odpadów zmieszanych, natomiast odpady selektywnie zebrane mieszkańcy znosiliby do odpowiednich pojemników ustawianych dla nich w najbardziej dogodnych i ogólnie dostępnych miejscach.

Zasady optymalnej segregacji

Najlepszym sposobem segregowania odpadów jest odseparowanie w oddzielnych pojemnikach następujących frakcji odpadów:

1.        Papier to m.in.:

 • opakowania z papieru lub tektury,
 • gazety i czasopisma,
 • katalogi, prospekty, foldery,
 • papier szkolny i biurowy,
 • książki i zeszyty,
 • torebki papierowe,
 • papier pakowy.

Nie powinno się wrzucać do papieru:

 • papier powlekany folią i kalkę,
 • kartony po mleku i napojach,
 • pieluchy jednorazowe i podpaski,
 • pampersy i podkładki,
 • worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
 • tapety,
 • inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

 

2.        Tworzywa sztuczne i metale to m.in.:

 • butelki po napojach,
 • opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach, płynach do mycia naczyń itp.),
 • opakowania po produktach spożywczych,
 • plastikowe zakrętki,
 • plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie,
 • plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach, 
 • styropian,
 • puszki po napojach, sokach,
 • puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy),
 • złom żelazny i metale kolorowe,
 • metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników,
 • folia aluminiowa,
 • kartoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe.

Nie powinno się wrzucać do tworzyw sztucznych i metali:

 • Strzykawki, wenflony i inne artykuły medyczne,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • nie opróżnione opakowania po lekach i farbach, lakierach i olejach,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

Zaleca się zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem do worka.

 

3.        Szkło opakowaniowe to m.in.:

 • butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,
 • butelki po napojach alkoholowych,
 • szklane opakowania po kosmetykach.

Nie powinno się wrzucać do szkła:

 • szkło stołowe – żaroodporne,
 • ceramika, doniczki,
 • znicze z zawartością wosku,
 • żarówki i świetlówki,
 • szkło kryształowe,
 • reflektory,
 • nie opróżnione opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach,
 • termometry i strzykawki,
 • monitory i lampy telewizyjne,
 • szyby okienne i zbrojone,
 • szyby samochodowe,
 • lustra i witraże,
 • fajans i porcelana,
 • inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

Zaleca się wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła.

4.        Odpady „zielone” - roślinne to m.in.:

 • gałęzie drzew i krzewów,
 • liście, kwiaty i skoszona trawa,
 • trociny i kora drzew,
 • owoce, warzywa itp.

Nie powinno się wrzucać do odpadów „zielonych” - roślinnych:

 • kości zwierząt,
 • mięso i padlina zwierząt,
 • olej jadalny,
 • drewno impregnowane,
 • płyty wiórowe i MDF,
 • leki,
 • odchody zwierząt,
 • popiół z węgla kamiennego,
 • inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

Pozostałe odpady trafią do pojemnika na odpady zmieszane – jeśli będzie ich mniej obniżymy koszty i przyczynimy się do poprawy stanu środowiska.

Najmniej preferowanym sposobem selektywnego zbierania m.in. ze względu na dodatkowe koszty związane z późniejszym zagospodarowaniem odpadów, jest zbieranie odpadów komunalnych do dwóch pojemników (podział na odpady tzw. suche i mokre).

Niezwykle istotnym uzupełnieniem systemu jest punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który ma zapewniać odbieranie od mieszkańców odpadów, które są problematyczne i których zbieranie „u źródła” nie jest ekonomicznie i organizacyjnie uzasadnione.

Odpadami komunalnymi, które mogą być przekazywane do punktu są:

 • odpady poremontowe i budowlane,
 • odpady wielkogabarytowe (tj. meble, wyposażenie wnętrz, itp.),
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, telewizory, radioodbiorniki,  komputery, kalkulatory, itp.),
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • przeterminowane lekarstwa, strzykawki itp.,
 • opony,
 • odpady niebezpieczne z gospodarstw domowych (pozostałości farb, lakierów,  rozpuszczalników, kwasów, olejów, płynów do chłodnic, itp.).

Ze względu na warunki lokalne gminy powinny rozważyć również inne selektywnie zbierane rodzaje odpadów np. w sytuacji dużej ilości powstających popiołów zapewnić ich selektywne zbieranie od właścicieli nieruchomości.


 


 

Szanowni Państwo!

 

Poniżej przedstawiamy Państwu ulotkę dot. nowego systemu gospodarowania odpadami.

Ulotka - do pobrania

Ulotka1

Ulotka2

Ulotka3

Ulotka4

 

ULOTKA - Poradnik dla mieszkańca.


 

 

Nowe zasady odbioru odpadów na terenie Związku Gmin Krajny - najczęściej zadawane pytania.

 

Poniżej zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące nowych zasad gospodarowania odpadami na terenie gmin zrzeszonych w Związku Gmin Krajny, które będą obowiązywały od dnia 01 lipca 2013r.

 

1. Kto i na jakich zasadach będzie od lipca odbierał ode mnie śmieci?

Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie za mieszkańców Związek Gmin Krajny. Wyłoniona w przetargu firma, będzie odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy Związku uiszczać będą opłatę, która zostanie ustalona na podstawie złożonej deklaracji.

2. Czy należy rozwiązać umowę z firmą, która odbiera obecnie ode mnie odpady?

Właściciele nieruchomości muszą pamiętać, by odpowiednio wcześnie wypowiedzieć obowiązujące dotychczas umowy z firmami odbierającymi śmieci. Ostatnim dniem obowiązywania tych umów powinien być 30 czerwca 2013 r. Posiadanie osobnej umowy po 1 lipca 2013 r. nie zwolni właścicieli nieruchomości z obowiązku uiszczania opłaty na rzecz Związku. Wzór wypowiedzenia umowy dostępny jest w biurze Związku Gmin Krajny w Złotowie (al. Piasta 1, 77-400 Złotów, pok. 34) lub na stronie: http://zgkrajna.poznan.ibip.pl w zakładce AKTUALNOŚCI.

Odpowiedź Ministerstwa Środowiska z dnia 5 marca 2013r.:

Zgodnie z art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z późn. zm.) właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy są obowiązani ponosić na rzecz gminy na terenie której położone są ich nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponadto właściciele ci nie są zobowiązani do zawarcia umowy na odbieranie odpadów komunalnych z podmiotem posiadającym odpowiednie zezwolenie (taki obowiązek spoczywał na właścicielach nieruchomości przed nowelizacją ustawy). Ustawa nie rozwiązuje, ani nie wygasza dotychczas zawartych umów, ponieważ są one stosunkiem cywilno-prawnym, w który ustawodawca nie powinien nadmiernie ingerować. Każda umowa zawarta pomiędzy właścicielem nieruchomości a odbierającym odpady komunalne powinna zawierać zapis o trybie i warunkach jej rozwiązania przez jedną ze stron. Na tej podstawie właściciele nieruchomości będą mogli rozwiązać dotychczasowe umowy na odbieranie odpadów komunalnych.

Wobec powyższego należy stwierdzić, że właściciel nieruchomości może pozostawić dotychczasową umowę na odbieranie odpadów komunalnych bez rozwiązywania jej, jednakże nie zwalnia go to z obowiązku uiszczania na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dlatego też, jeżeli gmina zapewni odbieranie wszystkich wytworzonych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, wówczas nieuzasadnionym wydaje się pozostawienie bez rozwiązania dotychczasowej umowy. Jednakże decyzję w tym zakresie powinien podjąć właściciel nieruchomości.

Ustawa obliguje gminę po podjęciu uchwał, stanowiących podstawę nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, do przeprowadzenia kampanii informacyjnej o obowiązkach właścicieli nieruchomości, wynikających z tychże uchwał, a także o terminie wdrożenia nowego systemu. Kampania ta powinna się odbyć z odpowiednim wyprzedzeniem, tak, aby właściciele nieruchomości mieli czas na ewentualne rozwiązanie umów.

3. Czy są już ustalone stawki?

W uchwale jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wybrano iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty wynoszącej w 15,00 zł na mieszkańca lub w przypadku zadeklarowania selektywnej zbiórki - 9,50 zł od mieszkańca.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych właściciele będą wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi określaną wg ilości pojemników o określonej pojemności, tj.:

 • przy jednorazowym odbiorze odpadów zbieranych nieselektywnie:

 1. o pojemności 110 l/0,11 m3 i 120 l/0,12m3 – w wysokości 16,50 zł,

 2. o pojemności 240 l/0,24m3 – w wysokości 27,00 zł,

 3. o pojemności 1100 l/1,1 m3 – w wysokości 108,00 zł,

 4. o pojemności 7000 l/7m3 – w wysokości 661,50 zł;

 • przy jednorazowym odbiorze odpadów zbieranych selektywnie:

 1. o pojemności 110 l/0,11 m3 i 120 l/0,12m3 – w wysokości 11,00 zł,

 2. o pojemności 240 l/0,24m3 – w wysokości 18,00 zł,

 3. o pojemności 1100 l/1,1 m3 – w wysokości 72,00 zł,

 4. o pojemności 7000 l/ 7 m3 – w wysokości 441,00 zł;

 • w przypadku innych nienormatywnych pojemników miesięczna stawka opłaty za pojemnik do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych będzie wynosić1,50 zł za za każde 10 litrów/0,01 m3;

 • w przypadku innych nienormatywnych pojemników miesięczna stawka opłaty za pojemnik do gromadzenia selektywnie zebranych odpadów komunalnych będzie wynosić 1,00 zł za za każde 10 litrów/0,01 m3.

Realna wysokość stawek zostanie określona po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

4. Czy Związek zakupi pojemniki na odpady?

TAK, Zgodnie z ustawą Związek Gmin Krajny może przejąć obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady oraz zadbać o te pojemniki, o ich stan techniczny i sanitarny.

Przedsiębiorca odbierający odpady będzie miał obowiązek wyposażenia każdej nieruchomości w pojemnik na zmieszane odpady komunalne, a w przypadku deklaracji selektywnej zbiórki odpadów dostarczy również komplet worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

5. Jak będzie wyglądać segregacja odpadów?

W składanej deklaracji należy zawrzeć informację, czy gospodarstwo domowe/firma będzie segregowało odpady. Jeśli zdecyduje się na segregację, to zebrane w sposób selektywny odpady należy gromadzić workach przeznaczonych do tego celu. Zbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych:

 • worek niebieski – z przeznaczeniem na papier i makulaturę;

 • worek żółty – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne;

 • worek zielony – z przeznaczeniem na szkło;

 • worek brązowy – przeznaczony do gromadzenia odpadów biodegradowalnych i odpadów zielonych.

6. W jaki sposób należy gromadzić niesegregowane odpady komunalne (zmieszane)?
Zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o odpowiedniej pojemności.

7. Z jaką częstotliwością będą odbierane odpady?

Wywóz odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych uzależniony będzie od rodzaju zabudowy oraz rodzaju gromadzonych odpadów (zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Krajny) i odbywać się będzie:

 • w zabudowie jednorodzinnej

- pojemniki na zmieszane odpady komunalne - co najmniej 2 razy w miesiącu;

- worki w kolorze niebieskim, żółtym i zielonym – co najmniej 2 razy w miesiącu, dla każdego rodzaju worka;

- worki w kolorze brązowym – co najmniej 4 razy w miesiącu;

 • w zabudowie wielorodzinnej

- pojemniki na zmieszane odpady komunalne - co najmniej 4 razy w miesiącu;

- worki w kolorze niebieskim, żółtym i zielonym – co najmniej 2 razy w miesiącu, dla każdego rodzaju worka;

- worki w kolorze brązowym – co najmniej 4 razy w miesiącu;

 • w zabudowie śródmiejskiej

- pojemniki na zmieszane odpady komunalne - co najmniej 3 razy w miesiącu;

- worki w kolorze niebieskim, żółtym i zielonym – co najmniej 4 razy w miesiącu, dla każdego rodzaju worka;

- worki w kolorze brązowym – co najmniej 2 razy w tygodniu;

 • w zabudowie zagrodowej

- pojemniki na zmieszane odpady komunalne - co najmniej 2 razy w miesiącu;

- worki w kolorze niebieskim, żółtym i zielonym – co najmniej 2 razy w miesiącu, dla każdego rodzaju worka;

- worki w kolorze brązowym – co najmniej 4 razy w miesiącu.

8. Czy będę podpisywać umowę ze Związkiem?

Nie. Związek wyłoni firmę obowiązaną do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w drodze przetargu. Obowiązkiem właściciela nieruchomości będzie złożenie w biurze Związku Gmin Krajny w Złotowie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Złożona deklaracja będzie podstawą do wnoszenia opłaty.

9. Kto w myśl ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie składa deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, jeżeli nieruchomość należy do gminy?

Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (w przyp. Związku Międzygminnego - do Przewodniczącego Zarządu) deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy właściciela nieruchomości, znajdującej się w granicach administracyjnych gmin zrzeszonych w Związku Gmin Krajny, czyli: właściciela, współwłaściciela, użytkownika wieczystego, najemcy, użytkownika oraz jednostek organizacyjnych i osób posiadających nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością oraz w przypadku zabudowy wielorodzinnej zarządcy nieruchomości wspólnej lub innego podmiotu władającego nieruchomością.

10. Jakie będą konsekwencje niezłożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów?

W przypadku niezłożenia deklaracji Związek określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

11. Czy opłata będzie naliczana od ilości osób zameldowanych? Co w przypadku, gdy ktoś jest zameldowany, a mieszka gdzie indziej?

Opłata będzie naliczana od ilości osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość, a nie od osób w niej zameldowanych. Właściciel nieruchomości w deklaracji wskaże ilość osób zamieszkujących. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie uiszczana na podstawie złożonej deklaracji.

12. Co oznacza, że opłata będzie niższa dla segregujących odpady?

Osoby segregujące odpady będą płacić mniej od tych, które ich nie segregują. Ustawa nakazuje gminom, żeby naliczały opłaty za wywóz śmieci zgodnie z tą zasadą.

Związek ustali stawki opłat na takim poziomie, aby były one zachęcające do selektywnego zbierania odpadów (tj. segregacji śmieci). Nie będzie można jedynie zadeklarować segregacji, a następnie wrzucać wszystkich odpadów do jednego pojemnika. Firma odbierająca odpady ma obowiązek powiadomić gminę o przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów i potraktować je jako zmieszane odpady komunalne.

13. Co będzie można zrobić z odpadami takimi jak pojemniki po farbach i rozpuszczalnikach?

Odpady komunalne, takie jak przeterminowane leki, chemikalia i opakowania po nich (farby, lakiery, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.), zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki, zużyte opony itd. będzie można oddać do stacjonarnego punktu selektywnej zbiórki odpadów zlokalizowanego w Złotowie (PSZOK) lub do mobilnych punktów. Mobilny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych to odpowiednio wyposażony pojazd przeznaczony do zbiórki wyselekcjonowanych frakcji odpadów bezpośrednio sprzed domów/nieruchomości. Zbiórka w mobilnych punktach odbywać się będzie z częstotliwością raz na kwartał dla każdej nieruchomości.

Informacja o lokalizacji PSZOK oraz o terminach organizacji mobilnych zbiórek nie jest jeszcze znana.

Wszelkie informacje dostępne będą w późniejszym terminie na stronie internetowej Związku.

14. Jak będzie rozwiązany odbiór odpadów zielonych w gminie?

Bioodpady i odpady zielone zbierane będą w przeźroczystych workach biodegradowalnych koloru brązowego. Większą ilość odpadów zielnych będzie można dostarczyć bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK). W przypadku posiadania kompostownika istnieje możliwość gromadzenia w nim odpadów zielonych, wówczas jego posiadanie będzie trzeba wykazać w składanej deklaracji.

15. Kiedy będzie dostępny wzór deklaracji?
Wzór deklaracji dostępny jest na stornie BIP Związku pod zakładką "Druki do pobrania".

16. Czy dostanę deklarację do domu?

Wzór deklaracji będzie dostępny na stronie internetowej każdej gminy i Związku Gmin Krajny oraz w biurze Związku. Rozważane jest również doręczenie deklaracji przez pocztę w formie przesyłki bezadresowej lub poprzez sołtysów.

17. Do kiedy będę musiał złożyć deklarację do Gminy?
Deklaracje należy złożyć do 31 maja 2013r.

18. Czy Związek jest przygotowany do wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami, czy wysegregowane odpady nie zostaną ponownie zmieszane podczas ich zbiórki?

Firma, która w imieniu Związku będzie obsługiwała system gospodarki odpadami zostanie wyłoniona w drodze przetargu. Przedsiębiorstwo, które będzie zajmować się odbiorem odpadów, pod groźbą kar będzie zobligowane do zbiórki selektywnej.

19. Czy jest przewidywana możliwość dofinansowania stawki za odbiór odpadów?

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie przewiduje możliwości dofinansowania stawek opłat za wywóz odpadów. Ewentualne wsparcie byłoby możliwe jedynie w oparciu o przepisy dotyczące pomocy społecznej.

20. Co zrobić z popiołem?

Popiół (zimny) należy umieszczać w pojemnikach na odpady komunalne niesegregowane.

 

 

Wszelkie pytania można przesyłać na adres e-mail Związku Gmin Krajny: zgkrajny@wp.pl.

Postaramy się o udzielenie odpowiedzi w możliwie najkrótszym terminie.

_____________________________________________________________

Szanowny Mieszkańcu!

         W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897), która wprowadza znaczące zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Od tego dnia gmina ma 18 miesięcy na wprowadzenie nowego systemu, który w szczególności polega na przejęciu odpowiedzialności przez gminę za odpady i ustaleniu stawek opłat dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

         Gminy: Miasto Złotów, Łobżenica, Lipka, Tarnówka, Zakrzewo oraz Złotów, tworzące Związek Gmin Krajny, postanowiły o wspólnym wdrażaniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Główne powody podjęcia współpracy to przede wszystkim ujednolicenie i usprawnienie zasad i sposobu funkcjonowania nowych rozwiązań oraz niższe koszty wprowadzenia systemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku.

         W najbliższym czasie Zgromadzenie Związku Gmin Krajny, w którego skład wchodzą przedstawiciele zrzeszonych gmin, podejmie szereg uchwał związanych z nowym systemem gospodarowania odpadami w naszym regionie. Podjęte decyzje będą na bieżąco publikowane na stronach internetowych poszczególnych gmin oraz na stronie BIP Związku Gmin Krajny.

         Główne zasady nowego systemu:

1. Związek ustala stawkę i sposób naliczania opłaty za odbiór nieczystości, oraz tryb, sposób i częstotliwość ich wywozu.

2. Związek ustala opłatę ”śmieciową” na podstawie:

 • liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub
 • ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub
 • powierzchni lokalu mieszkalnego.

               Zgromadzenie Związku Gmin Krajny może również uchwalić stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami od każdego gospodarstwa domowego. Istnieje możliwość różnicowania stawki.

3. Opłacać się będzie segregować odpady – opłata za segregację będzie niższa.

4. Związek wyłoni przedsiębiorstwo, które odbierze odpady zmieszane i selektywnie zebrane od mieszkańców.

5. Związek będzie sprawować nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem odpadów przez odbierającego.

6. Powstaną punkty selektywnego zbierania odpadów, do których wszyscy mieszkańcy będą mogli oddać zebrane odpady .

7. Opłata pokrywa zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych bez względu na ich ilość.

        

HARMONOGRAM WDROŻENIA USTAWY:

1 stycznia 2012 r. – zaczyna się rewolucja śmieciowa w Polsce! Gminy mają do półtora roku (do połowy 2013 r.) na wprowadzenie na swoim terenie nowego sposobu zarządzania odpadami, wyłonienie firm przewożących odpady w przetargach i poinformowanie mieszkańców o nowym  systemie – uwaga: osoby, które zaczną segregować śmieci będą płacić mniej!

1 lipca 2012 r. - sejmik województwa uchwala aktualizację wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz uchwałę w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, w której określone zostaną regiony oraz regionalne instalacje do zagospodarowania odpadów, czyli wskazane miejsca, gdzie będą przetwarzane odpady: np. spalane, sortowane, kompostowane.

1 stycznia 2013 r. – do tego czasu gminy powinny uchwalić lokalne regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Do tego czasu gminy są zobowiązane również wyznaczyć stawki opłat i szczegółowe zasady ich ponoszenia. Tego dnia rozpoczną się kampanie edukacyjno- informacyjne dla mieszkańców na temat nowych zasad odbioru odpadów w ich gminie. 

1 lipca 2013 r. – zatrudnione przez gminy firmy odbierają śmieci na terenie całego kraju – Polska dołącza do europejskiego standardu zagospodarowania odpadów. Każdy mieszkaniec może oddać dowolną ilość śmieci – w tym np. te wielkogabarytowe. Uwaga! Osoby segregujące śmieci są premiowane: płacą mniejsze rachunki za odpady!

      

        W załączeniu ulotka oraz plakat, wydane przez Związek Gmin Krajny, informujące o zmianach w systemie gospodarki odpadami.     

        Podstawowe informacje dotyczące wdrażanego systemu odnajdą również Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska (www.naszesmieci.pl).

        

        

 

plik pdf - Plakat Plakat
(368.6 KB)
Wytworzył:
Michalina Zdrenka
Udostępnił:
Katarzyna Olejarczyk
(2012-11-20 13:18:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Olejarczyk
(2012-11-20 13:20:25)

plik pdf - Ulotka Ulotka
(593.6 KB)
Wytworzył:
Michalina Zdrenka
Udostępnił:
Katarzyna Olejarczyk
(2012-11-20 13:18:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Olejarczyk
(2012-11-20 13:38:33)
Wytworzył:
Maria Kucharczyk
Udostępnił:
Katarzyna Olejarczyk
(2012-11-17 10:08:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Katarzyna Olejarczyk
(2013-07-01 11:36:02)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X